About Us

หจก. แอล. คูล เอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินธุรกิจทางด้านการดูแลบำรุงรักษา ติดตั้ง และซ่อมแซมระบบปรับอากาศ และเครื่องทำน้ำเย็น มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยก่อตั้งเริ่มแรกจัดตั้งเป็นคณะบุคคล แอล. คูล เอ็นจิเนียริ่ง และดำเนินงานเป็นระยะเวลา 4-5 ปี จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าอย่างกว้างขวาง ภายหลังมีการขยายระบบงาน จนกลายมาเป็น หจก. แอล. คูล เอ็นจิเนียริ่ง จวบจนกระทั่งปัจจุบัน